ขั้นตอนในการขอเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024

ข้อมูลโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024

สำหรับข้อมูลโครงการ เคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024 นั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้อง และโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2567 โดยแบงก์ชาติได้ออกมาตการแก้หนี้อย่างยั่งยืนเป็นโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตทั้งสินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2567 เป็นการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาลสมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตกับคลินิคแก้หนี้ by SAM โดยต้องเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2567 และเป็นหนี้ค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไปตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนสิงหาคม 2567

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024

สำหรับวิธีการสมัครเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต2567/2024 นั้นมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากมีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้อาจทำให้การปลดหนี้บัตรเครดิตก็อาจจะทำไม่ได้ในเงื่อนไขโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนี้ แต่หากเช็คแล้วมีคุณสมบัติครบก็สามารถที่จะดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของคลินิคแก้หนี้ by SAM  โดยกรอกข้อมูลการสมัครไปตามขั้นตอนของระบบ หลังจากนั้นขั้นตอนที่ 3 ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน และขั้นตอนสุดท้ายคือส่งเอกสารต่างๆ ไปที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กทม. 10905 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต2567/2024

สำหรับคุณสมบัติของคนเป็นหนี้บัตรเครดิตที่สามารถจะสมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024 ได้นั้น คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ซึ่งไม่ได้มีการระบุว่าต้องมีรายได้จำนวนเท่าไหร่ และมีอายุไม่เกิน 70 ปี และเป็นหนี้เสียสินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันจึงจะเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้ นอกจากนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องหรือเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 กันยายน 2567 และหนี้สินติดหนี้บัตรเครดิตรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท และเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตก็จะมีใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายงานเครดิตบูโรที่ครบทุกหน้า สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และเอกสารแสดงรายได้หากเป็นพนักงานประจำใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน แต่หากเป็นอาชีพอิสระใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงเป็นวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้คลายกังวลกับเรื่องหนี้สินได้

Scroll to Top